Logo

Arvsrätt

Arvsrätt är ett omfattande juridiskt område som de flesta av oss förr eller senare kommer i kontakt med. Vi kan hjälpa dig med upprättande och ändring av testamente, boutredning, bouppteckning, arvskifte, tvister i dödsbo och allmän rådgivning.

Advokatbyråns advokater åtar sig även uppdrag som boutredningsman och skiftesman.

Testamente

Ett testamente är ett juridiskt bindande dokument möjliggör för testator att bestämma över fördelningen av sina tillgångar efter sin död. För att ett testamente ska vara giltigt krävs att vissa formkrav är uppfyllda. Ett tydligt testamente kan underlätta för dina anhöriga och minska risken för osämja mellan arvingar. Det är även viktigt att innehållet i testamentet är formulerat så att det inte uppstår tveksamheter i hur det ska tolkas.

Våra advokater hjälper till med rådgivning och med att upprätta testamente så att det motsvarar dina önskemål och uppfyller de formella kraven.

Arvskifte och arvstvister

När någon har avlidit är det dödsbodelägarna som ska komma överens om förvaltning av dödsboet och fördelning av tillgångarna. En bouppteckning behöver i normalfallet upprättas och skickas till Skatteverket för registrering.  Det vanligaste är även att ett skriftligt arvskifte behöver upprättas. Om det uppstår tvister i hur detta ska ske eller om du som dödsbodelägare önskar rådgivning är du välkommen att kontakta advokatbyrån.

Våra advokater hjälper dig i frågor som upprättande av arvskifte, klander av testamente, förskott på arv, laglottskränkning, tolkning av testamente samt andra frågor rörande dödsboet.

Boutredningsman och skiftesman

Var och en av dödsbodelägarna i ett dödsbo har rätt att begära att en boutredningsman utses av tingsrätten. Boutredningsmannen har till uppdrag att utreda dödsboet, företräda dödsboet och ta ställning till frågor som kan uppsåt i förvaltningen. Boutredningsmannen ska genomföra arvskifte och avsluta dödsboet.

För det fall att boutredningsmannen inte kan nå enighet mellan dödsbodelägarna om ett arvskifte kan boutredningsmannen beslut om arvskiftet. Detta beslut kan sedan dödsbodelägare klandra, dvs överklaga, till tingsrätten om hen inte är nöjd med beslutet.

En skiftesman utses även den av tingsrätten på begäran av dödsbodelägare. Skiftesmannen har till uppdrag att genomföra arvskiftet och avsluta dödsboet. Däremot har skiftesmannen inte befogenhet att utreda eller företräda dödsboet.

Ersättning till boutredningsman och skiftesman betalas som huvudregel av dödsboet.