Logo

Brottmål

Den som misstänkts för ett brott har många gånger rätt till en offentlig försvarare, som biträder under tiden som förundersökning pågår och vid en huvudförhandling.

Även den som blir utsatt för ett brott har många gånger rätt till ett målsägandebiträde, som då ska hjälpa till och stödja under förundersökning och rättegång. Målsägandebiträde hjälper även till att föra talan om skadestånd med anledning av brottet.

När det misstänks att är ett barn har utsatts för brott av en vårdnadshavare eller närstående, kan en särskild företrädare för barn utses för att tillvarata barnets intressen.

På advokatbyrån har vi bred erfarenhet av förordnande som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.

Offentlig försvarare

Om du är anhållen, häktad eller misstänks för ett brott som kan ge längre straff än sex månaders fängelse, har du rätt till en offentlig försvarare. Du kan även i andra fall ha rätt till en offentlig försvarare, om det finns särskilda skäl. Den offentligt försvararen får som huvudregel ersättning för sitt arbete direkt från staten.

Du bör alltid se till att din försvarare är närvarande vid ett första förhör hos polisen, detta för att säkerställa att allt går rätt till och du får en rättvis rättegång. Begär att förhöret avbryts om polisen vill hålla ett förhör med dig utan din försvarare närvarande.

Målsägandebiträde

Den som har utsatts för ett brott kan ha rätt att få en egen advokat, ett målsägandebiträde. Du har möjlighet att lämna önskemål om vem du vill ska utses. Namnet på den som önskas eller advokatbyråns namna kan anges redan vid polisanmälan eller annars vid polisförhör. Det är domstol som beslutar om ett målsägandebiträde ska utses och de beslutar då vem som ska förordnas. Målsägandebiträdet får ersättning för sitt arbete av staten.

Målsägandebiträdets uppdrag är att ta till vara brottsoffrets intressen, att ge stöd och juridisk rådgivning under hela utredningen och under en rättegång i domstol. Målsägandebiträdet hjälper även till med att driva skadeståndstalan med anledning av brottet.

Särskild företrädare för barn

När det finns anledning att anta att ett barn har utsatts för ett brott av en vårdnadshavare eller närstående kan det även finnas behov av att utse en särskild förordnad företrädare. Denne ska juridiskt företräda barnet under utredning och vid en eventuell efterföljande rättegång. Det är domstolen som beslutar om det ska utses en särskild företrädare för barnet och beslutar då även vem som ska förordnas.